Product­ont­wik­keling in 4 stappen

Product­ontwikkeling in 4 stappen

Het begint met een idee...

Van auto tot balpen, alle producten om ons heen zijn ooit ontworpen en hebben een traject van productontwikkeling afgelegd. Wat begonnen kan zijn met een krabbeltje op een bierviltje, is eerst zorgvuldig onderzocht op toegevoegde waarde, voordat het in productie is gegaan en op de markt is gezet.

Voorziet het idee in een behoefte? Lost het een probleem op? Is het idee echt nieuw? Waarin onderscheid het idee zich van de rest? Hoe ziet de markt eruit?

In het algemeen geldt: hoe meer waarde een idee kan toevoegen, hoe groter de kans dat het een goed verkoopbaar product wordt. Maar voordat u gaat investeren in productontwikkeling, wit u eerst zeker weten of het idee voldoende marktpotentieel heeft. Dit kunt u valideren met behulp van een marktonderzoek.

Productontwikkeling, Blog

1. PRODUCT PLAN

Om van het productidee een verkoopsucces te maken, is het belangrijk dat dit idee niet alleen technisch, maar ook commercieel goed onderbouwd is. Een marktonderzoek geeft u antwoord op oa. de volgende vragen: Voor welk marktsegment is het product bedoeld en wie is uw doelgroep? Wat is het het winstpotentieel in de markt? Wie zijn uw directe en indirecte concurrenten? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Wat wordt uw marketingstrategie en met welke marketingmix? Als alle vragen uit het marktonderzoek beantwoord zijn kan een marketingplan met een product strategie worden opgesteld. Dit kan als basis gebruikt worden voor het ontwikkelingstraject, waarin alle stappen staan die moeten worden doorlopen om van het idee een verkoopbaar product te maken.

Nu het idee commercieel voldoende gefundeerd is, kan de vertaalslag worden gemaakt naar product ontwerp. Maar voordat er geschetst wordt, worden eerst de uitgangspunten helder in kaart gebracht in een Programma van Eisen (PVE). In het PVE staat omschreven waaraan het product moet voldoen op functioneel- , productietechnisch- en commercieel niveau. Welke eisen stellen gebruikers aan het product? Aan welke normen moet het product voldoen? In welke aantallen wordt het product geproduceerd? Hoeveel mag er geïnvesteerd worden in productiegereedschap? Met de antwoorden op oa. deze vragen, vormt het PVE de input voor het ontwerpproces en is tevens communicatiemiddel voor alle betrokken partijen.

Let hierbij op dat in deze fase zo’n 80% van de beslissingen wordt genomen, met gevolgen ten aanzien van kosten en tijdsbesteding voor de rest van de productonwikkeling! (zie schema bij ‘Doorlooptijd en kosten’)

Productontwikkeling, Blog

2. PRODUCT DESIGN

Op basis van de tot nu toe verzamelde informatie uit het Product Plan worden in een creatief proces ideeën gegenereerd. Door middel van brainstorms, ideeschetsen en modellen, wordt het productidee visueel en tastbaar gemaakt. Van de beste ideeën wordt een aantal conceptvarianten getekend, waarbij ook de gebruikte materialen en productietechnieken worden belicht.

Door de concepten te toetsen aan de uitgangspunten van het PVE, kunnen de voor- en nadelen tegenover elkaar worden afgewogen. Zo kan een gefundeerde keuze worden gemaakt voor het beste concept, wat verder kan worden uitontwikkeld tot industrieel product.

De ideeën en conceptkeuzes die in deze fase gemaakt worden zijn essentieel voor de uiteindelijke uitvoering van het product. Een goed begin is daarmee het halve werk. Een goed product design kan partners overtuigen te investeren en leiden tot het vinden van nieuwe potentiële afnemers.

Productontwikkeling, Blog

3. PRODUCT ENGINEERING

Pas als het beste concept volledig is getoetst en het werkingsprincipe voldoende geverifieerd is, wordt begonnen met de uitontwikkeling van het product. Met behulp van 3D software wordt het product gemodelleerd in CAD, waarover iedere millimeter van het product wordt nagedacht. Alle product details komen hierbij samen: van de definitieve afmetingen van de vorm, materiaalkeuze en de (on)mogelijkheden van de productietechniek, tot de kleurstelling en oppervlaktestructuur van het product.

Met het verkregen 3D model, kunnen vervolgens fotorealistische visualisaties of virtuele sterkteberekeningen worden gemaakt, om potentiële investeerders te overtuigen van het productidee. Daarnaast kan het 3D model gebruikt worden om rapid prototypes te maken, zodat het product functioneel en op ware schaal getest kan worden, alvorens er geïnvesteerd moet worden in productiegereedschap.

In deze fase worden de grote lijnen uitgezet en hoeven er weinig beslissingen te worden genomen. De detaillering vergt wel veel tijd en daarmee wordt het leeuwendeel van de kosten voor productontwikkeling gemaakt (zie schema bij ‘Doorlooptijd en kosten’). Daarom is het van belang dat alle vorige stappen zorgvuldig worden afgesloten, alvorens een begin wordt gemaakt met de uitontwikkeling.

Productontwikkeling, Blog

4. PRODUCT REALISATIE

Nadat het prototype uitgebreid is getest en goedgekeurd, kan het product klaargestoomd worden voor serieproductie. Met ontwerpmethodes zoals Design for Manufacturing (DFM) en Design for Assembly (DFA), wordt het product nauwkeurig geanalyseerd op maakbaarheid en montage.

Uiteindelijk worden alle productiedetails zoals lossingshoeken, maatvoering en toleranties vastgelegd in een technisch tekeningenpakket. Met het tekeningenpakket kan vervolgens een producent worden geselecteerd, die het best past bij het investeringsbudget en seriegrootte. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden omtrent productie kostprijs, batchgrootte, assemblage en levertijd.

Nu alle details van de productrealisatie bekend zijn, kunnen hiermee daadwerkelijke kostprijs en investeringscalculaties gedaan worden voor verkoop doeleinden.

Productontwikkeling, Blog

DOORLOOPTIJD EN KOSTEN

De doorlooptijd en de investeringen hangen oa. af van de complexiteit en productiemethode van het productidee. Doorgaans kunnen de doorlooptijd en kosten van een technisch product variëren tussen enkele maanden en duizenden euro’s, tot zelfs meer dan een jaar en tienduizenden euro’s.

Onderstaand schema geeft een idee over de verhouding tussen de hoeveelheid beslissingen, tijdsbesteding en kosten per fase.

Productontwikkeling, Blog

ORGANISATIE EN SAMENWERKING

Om kosten en tijdsbesteding in de hand te houden, is een projectmatige aanpak van belang. Voor ieder project wordt een projectplanning opgesteld. Hierin staan de stappen van productontwikkeling overzichtelijk uitgezet tegen de tijd, zodat er continu grip gehouden wordt op het ontwikkelingsproces. Alle beslissingsmomenten (go/no go, make or buy) zijn hierin opgenomen.

Productontwikkeling is een breed vakgebied, met meerdere disciplines. Door de juiste partijen samen te laten werken in het ontwikkelingsproces, wordt de kans op een succesvol product vergroot. Zo kunnen toeleveranciers helpen bij het ontwikkelen van onderdelen die zij later mogelijk mogen gaan produceren.

Ontwerpbureaus kunnen helpen het productidee om te zetten in een productierijp ontwerp. Als u kiest voor een ontwerpbureau, kies er dan een die past bij uw bedrijf, uw product en uw manier van werken, want u gaat samenwerken in een langdurig traject.